NORMAS COLEXIAIS – CÓDIGO DEONTOLÓXICO

Son alicerces nos que se asenta a deontoloxía veterinaria:

  1. A produción animal e o control de todos os produtos de orixe animal e os vexetais da súa competencia, que proporcionan ao home alimentos, sen riscos de transmisión de enfermidades infecto-contaxiosas e parasitarias, así como de residuos ou compostos químicos que poidan alterar a súa saúde.
  2. A salvagarda da saúde dos animais, evitando e controlando a aparición das enfermidades infecto-contaxiosas e parasitarias de ampla difusión, que poñen en serio perigo a saúde humana, a produción animal e o equilibrio das especies animais.
  3. A salvagarda da saúde dos animais fronte aos produtos químicos que atentan contra a súa vida e calidade de vida, poñendo en serio perigo o equilibrio das especies, a biodiversidade e o medioambiente, único hábitat das nosas especies.
  4. A identificación animal, a emisión e recepción de certificados para a circulación, intercambio, exportación e importación de animais e os seus produtos para uso ou consumo humano, facilitando así a transparencia das transaccións comerciais e a protección do consumidor.
  5. A salvagarda da vida, a saúde, a dignidade e o benestar animal.

O Código Deontolóxico da profesión veterinaria pode ser descargado aquí.