En cumprimento dos seus Estatutos (artigo 56), o Colexio de Veterinarios da Coruña dispón dun servizo de atención aos colexiados/as para a atención das queixas e reclamacións presentadas polos colexiados/as.

Do mesmo xeito, o Colexio dispón dun servizo de atención aos consumidores ou usuarios que tramitará e resolverá as queixas e reclamacións referidas á actividade profesional dos colexiados e que formulen os consumidores e usuarios que contraten servizos profesionais ou as asociacións de consumidores e usuarios, na súa representación ou defensa dos seus intereses.

Segundo os Estatutos (artigo 57), o Colexio, a través deste servizo de atención aos consumidores ou usuarios, resolverá sobre a queixa ou reclamación segundo proceda: informando o sistema extraxudicial de resolución de conflitos, remitindo o expediente aos órganos colexiais competentes para instruír expediente informativo ou disciplinario ou adoptando calquera outra decisión conforme dereito.