En caso de desplazamientos fora do territorio nacional e para evitar a difusión de enfermedades en persoas ou animais, hai unha serie de medidas a ter en conta:

  • Identificación e vacuna de rabia. O principal requisito para viaxar a países de dentro ou fora da Unión Europea e que o animal esté debidamente identificado e vacunado da rabia (primera vacunación, mínimo 21 días antes de viaxar; edade mínima do animal, 12 semanas, en caso de revacunacións, se aplica a vacuna dentro do período de inmunidade establecido polo fabricante). Todos os datos deben constar na cartilla / pasaporte / certificado de saúde do animal.
  • Consultar coa embaixada o consulado do país de destino. Cada país establece uns requisitos que deben cumprir os animais visitantes (modelo de certificado de importación específico, certificado oficial de exportación visado pola embaixada o consulado).
  • Pasaporte. Documento necesario para que os animais de compañía poidan viaxar pola Unión Europea o acceder dende outros países. Comprobar có veterinario que o modelo de pasaporte é o vixente.
  • Certificado de saúde do animal. É necesario para viaxar fora da Unión Europea. O emite un veterinario clínico colexiado, que certifica que o animal non presenta síntomas de enfermedades infecto-contaxiosas, que está vacuado da rabia e en condicións de viaxar a calquer outro punto esixido polo país de destino. Soe ter unha validez máxima de 10 días, según o país de destino.
  • Certificado oficial de exportación. Deberá acompañar o certificado de saúde do animal cun certificado oficial de exportación. Se trata dun documento expedido polos servicios veterinarios oficiais das Áreas de Agricultura das Delegacións e Subdelegacións do Gobierno. Deberá expedirse según os procedementos do país de destino.
  • Regreso. En caso de viaxar con perros, gatos e / o huróns en un país non pertenecente á Unión Europea, hai que ter en conta os protocolos establecidos para a volta a España. É importante que os profesionais informen con antelación deste punto para evitar molestias a propietarios e animais.

E importante consultar a páxina do Ministeriro de Agricultura para coñecer os protocolos específicos de cada país:

http://cexgan.magrama.es/Modulos05/Publico/InformacionMercados.aspx?proc=7