COLEXIACIÓN NA PROVINCIA DA CORUÑA – DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Se é primeira colexiación:

 • Solicitude a cumplimentar nas oficinas do Colexio.
 • Fotocopia do D.N.I.
 • 2 fotografías tamaño carnet.
 • Expediente académico (orixinal co membrete da Facultade).
 • Certificado (orixinal) de ter solicitado o Título.
 • Conta bancaria para o cobro de cotas trimestrais.
 • Cota de inscrición, que debe ser aboada en efectivo no momento de presentar a documentación: 215€.

 

Traslado doutro Colexio:

 • Solicitude a cumplimentar nas oficinas do Colexio.
 • Fotocopia do D.N.I.
 • 2 fotografías tamaño carnet.
 • Certificado do Colexio de procedencia de ter estado colexiado e ao corrente no pago de contas colexiais.
 • Conta bancaria para o cobro de cuotas trimestrais.
 • Non se cobra cota de inscrición.

A cota de reingreso para os colexiados que solicitaron a baixa voluntaria é de 60€.